Leden 2008

New malované obrázečky

24. ledna 2008 v 18:33 | MisulaW |  výtvarka
Takové kamínky bychom mohli, také zkusit vrobit...

Halogeny

24. ledna 2008 v 18:29 | MisulaW |  Chemie
Jako halogeny (halové prvky) označujeme první čtyři prvky 17. (VII.A) skupiny periodické tabulky prvků. Jsou to fluor, chlor, brom a jód. Někdy se k nim připojují další dva prvky, které jsou ve stejné skupině. Prvním z nich je astat, jehož vlastnosti nejsou příliš známy a podle hranice mezi kovy a nekovy by se řadil spíše k polokovům. Druhým prvkem je ununseptium, jehož protonové číslo je 117 a zatím nebyl objeven. Název halogen je odvozen z řečtiny a znamená solitvorný. Všechny halogeny mají ve své valenční elektronové vrstvě 7 elektronů.
Halogeny jsou velmi reaktivní, proto vyskytují se pouze vázané ve sloučeninách. Nejrozšířenějším halogenem je chlor. Fluor a chlor jsou za normální teploty plyny, brom je kapalina a jód je pevná látka, která velmi snadno sublimuje.
Fluor má ze všech známých prvků největší hodnotu elektronegativity (asi 4,0-4,1). Sloučeniny halogenů s elektropozitivními kovy jsou iontové.

Co je to vlasně hip hop?

24. ledna 2008 v 18:23 | MisulaW |  hip-hop
Tak na tuhle otázku skoro všichni odpověd wíme, ale i nějaká ta menšina to newí, tak
hlavně pro vás to je....
Hip hop je styl populární hudby. Je tvořen ze dvou hlavních elementů, jimiž jsou DJing a rap. Hudba, označovaná jako hip-hop, vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá rapper (též označovaný jako MC=Master of Ceremony). K již zmíněné hudbě, ať už reprodukované (DJing), nebo zpěvu (rap), patří grafický projev známý jako graffiti, akrobacie či tanec označovaný pojmem breakdance. Za pátý element je považován beatboxing
Soubor:Hip hop.jpg

Pozor hlasujem-výlet

24. ledna 2008 v 18:18 | Růža + MisulaW |  drbárna
Hele když rádi plánujete co naplánovat stanování na víkend
ve škole je to nuda a jet někam jen na jeden den má to smysl? Tak jsem si myslela že můžem učitelku přesvedčit?? Co vy na to??
Mohlo by se jet do Krásného Buku?
Jiřetín?
Stará Oleška?
Nová Oleška?

Johan Sebastian Bach

24. ledna 2008 v 18:05 | Růža |  hudebka
Johann Sebastian Bach (21. března 1685 Eisenach - 28. července 1750 Lipsko) byl německý hudební skladatel a virtuóz hry na klávesové nástroje, považovaný za jednoho z největších hudebních géniů všech dob a završitele barokního hudebního stylu. Bachovo dílo mělo a má značný vliv na další vývoj hudby počínaje Mozartem a Beethovenem až po Schönberga nebo Goreckého.

Ve své době proslul především jako interpret a improvizátor, jako skladatel však nebyl příliš uznáván - jediné dílo, které za svého života mohl publikovat tiskem, byly Matoušovy pašije. Bachova hudba byla vnímána jako konzervativní a po jeho smrti upadla na padesát let téměř v zapomenutí. Až počínaje Felixem Mendessohnem Bartholdym se od první poloviny 19. století začala postupně opět více hrát.

Bach působil ve světských i církevních službách na různých místech Německa, nejvýznamnější jeho působiště byla Výmar, Köthen a Lipsko. Mezi jeho nejznámější kompozice patří Braniborské koncerty, Dobře temperovaný klavír, Mše h-moll, Matoušovy pašije, Umění fugy, Hudební obětina a Goldbergovské variace.

Klasicizmus

24. ledna 2008 v 18:04 | Růža |  hudebka
Klasicismus je umělecký směr, který vznikl ve Francii 17. století na královském dvoře "krále Slunce" Ludvíka XIV., odkud se dále šířil do Evropy. První fáze klasicismu je také často nazývána barokní klasicismus, protože se zde mísí barokní prvky s prvky klasicistními. Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka. Po něm přichází rokoko, které se od klasicismu do jisté míry odvrací. Nový nástup klasicismu přinesla v podstatě až Velká francouzská revoluce. Toto období, které se v naší literatuře obecně nazývá klasicismus, bývá v anglické a francouzské literatuře často nazýváno neoklasicismus. Ve velikém umění klasicismus doznívá v první polovině 19. století, v lidovém prostředí ještě mnohem později.

Klasicismus se snažil odvrátit od baroka a rokoka, tudíž být střídmý, až jednoduchý. V době Napoleona Bonaparte je nazýván empír. Přebral mnoho prvků z antiky a renesance (viz klasická řádová architektura) a zdůrazňoval rozum člověka. Na rozdíl od renesance se v něm tolik nemluví o touhách jedince, ale spíš se zdůrazňuje, že jedinec se musí podrobit společnosti. Klasicismus svazuje člověka i uměleckou tvorbu řadou velmi přísných a striktních pravidel.

Klasicismus prožívá největší rozkvět v době absolutistických monarchií v Evropě. Tvorba směřovala k dodržování klasických estetických norem, které byly inspirovány nejčastěji vzory z antiky a byly zaměřeny zejména na společenské a mravní problémy.

Vyznačoval se filosofickými úvahami a abstraktním pojetím obecně rozšířených ideálů o pravdě, lásce a kráse a také snahou o věrné vyobrazení různých charakterových rysů člověka, ať už je jakýkoli, kdy jsou rozdílné postavy (hrdina, lotr, podvodník…) vykresleny se stejnou přetrvávající nadčasovostí, s jakou Shakespeare dokázal vyjádřit mezilidské vztahy a lidské vlastnosti ve svých hrách. I to je důvodem nesmrtelnosti některých klasicistních děl.

Romantismus

24. ledna 2008 v 18:03 | Růža |  hudebka
Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století. Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména psychicky trýzněná duše). Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích.

Proti osvícenskému rozumu staví romantismus často (pro romantismus téměř vždy) iracionální cit, proti touze znát a poznat touhu prožít a zakusit, proti známému a jasnému mystérium a tajemství, proti racionalitě fantazii. Osvícenský optimismus pokroku vystřídalo zoufalství bezmoci a odhodlání k (rovněž marné) oběti. Tyto charakteristiky jsou typické zvláště pro romantické umění (výtvarné umění, hudba), ale i životní postoje.

Termín romantismus byl odvozen od slova román, tedy od označení literárního žánru, který v 18. začal hojně obsahovat i psychologické (sentimentální román) či mystické (gotický román) prvky.

Jeden za všechny, všichni za jednoho!!!!

24. ledna 2008 v 18:01 | MisulaW |  noviny
Tímto mottem je nejlepší se řídit a je škoda, že se tím řídí ani ne polovina lidí ze školy.....Toto motto je z filmu TŘI MUŠKETÝŘI.....
Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires) jsou nejslavnějším románem francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího. V širším slova smyslu pak jde o Dumasův románovou trilogii líčící životní osudy gaskoňského hraběte d'Artagnana a jeho přátel (tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise) od roku 1625 do d'Artagnanovy smrti roku 1673. Tato trilogie se skládá z těchto románů:
  • Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires, 1844),
  • Tři mušketýři po dvaceti letech (Vingt ans après, 1845),
  • Tři mušketýři ješte po deseti letech aneb Vikomt de Bragelonne (Le vicomte de Bragelonne, ou Dix ans plus tard, 1847-1850).

NAPOLEONSKÉ VÁLKY

24. ledna 2008 v 17:57 | Růža |  Děják
( 1799 - 1815 )

- vznik koalice ( Rusko , Anglie , Rakousko , Turecko ) - ruská vojska vedená maršálem Suvorovem přišla do Itálie ( finanční podíl britů ) , snaha přerušit svazek sesterských republik , z počátku měl úspěch , Suvorov ale odvolán carem Pavlem prvním.Následoval Napoleonův přechod přes Alpy , vtrhnul do sev. Itálie a porazil v červnu 1800 Rakouskou armádu u Marenga a u Hohenlindenu - mír v únoru roku 1801 v Luneville , v Amiens roku 1802 uzavřen mír s Anglií - následovali 3 roky bez válek. Napoleon připravoval invazi do Británie , návrhy prokopat tunel pod mořem nebo přepravit vojáky v balonech ,Francie měla převahu v pozemním vojsku , ale na moři byla značně slabší. Nakonec se rozhodnul pro expanzi pouze směrem na východ a jih.Proti Francii vznikla další koalice ( Rakousko , Rusko , Anglie , Švédsko ) , Proto Napoleonova velká armáda vtrhla přes Rýn do Německa , u Ulmu porazila Rakousko ještě než se stačili Rakušané spojit s Rusy , Ruskou armádu hnal
Napoleon před sebou a 3. 11. 1805 obsadil Vídeň bez boje. Mezitím byla 21. 10. 1805 francouzská flotila zničena u mysu Trafalgar anglickým loďstvem Nelsona.
2. 12. 1805 došlo k bitvě 3 císařů u Slavkova na jižní Moravě - Napoleon , František první , Alexandr první. Napoleonovo vítězství , vrchol jeho kariéry , 6. 2. uzavírá s Rakouskem i Ruskem mír.
26. 12. 1805 - Rakousko se vzdalo italských a balkánských držav - vznik bonapartistického italského království.
Z Čech táhl zpět do Německa , došlo k zániku svaté říše římské nár. německého , vzniknul vazalský spolek tzv.
Rýnský spolek - Napoleon protektorem ( státy j a z Německa ) , František ( původně druhý ) prohlásil habsburskou monarchii za císařství rakouské - František první.
1806 - Napoleon porazil Pruskou armádu u Jeny , následovalo Napoleonovo tažení do Berlína , zde 21. 11. 1806 prohlásil kontinentální blokádu Anglie , tj. celoevropský zákaz obchodování s Anglií a s anglickými koloniemi , chtěl tak pomoci Francii , její zboží mělo nahradit anglické , ovšem toho nebyla Francie schopna , blokáda porušována.Rusko táhlo na pomoc Prusku , ovšem ruská armáda byla poražena u Jílového a u Friedlandu , dobyt Královec , k míru došlo 7. 7. 1807 v Tylži ( s Pruskem a Ruskem ) .
Pod záminkou , že se pašuje anglické zboží přes Pyrenejský poloostrov , zabral Napoleon roku 1808 Portugalsko a Španělsko podniknul tažení na Madrid , došlo k zatčení španělské královské rodiny - povstání Španělů , partyzánská vojska + vylodění Britů.
1809 - Rakousko se dohodlo s Anglií na spojenectví , snažili se na svou stranu zlákat i Rýnský spolek , ale ten zůstal Napoleonovi věrný. Rakouská armáda vtrhla do Bavorska ( součást spolku ) , Napoleon ale Rakušany vypudil podniknul druhé tažení do Vídně , v květnu poražen u Aspenu , zvítězil však u Wagramu ( červen )
- mír s Rakouskem , ztratilo jednu třetinu území , hlavně alpské země , docházelo ke sbližování Francie a Rakouska
Napoleon si vzal dceru Františka Marii Luisu, vynutil si podporu Rakouska a Pruska při svém tažení do Ruska.
1812 - půl miliónová armáda do Ruska , Rusové museli použít taktiku spálené země , Napoleon pochodoval pustinou , nevědomky vtažen do nitra země. Bitva u Borodina 7. 9. 1812 - nejkrvavější bitva napoleonských válek, Rusku velel Kutuzov bitva dopadla smírně , Napoleon vthnul do Moskvy , marně čekal na carovu nabídku míru , musel se stáhnout kvůli nedostatku potravin , ovšem pronásledován Kutuzovými vojáky , Napoleon se chtěl vrátit jinou cestou , než přišel , aby sehnali potraviny , ale jen sestoupili z cesty , tak je Rusové donutili vrátit se zpět na původní trasu. ( - 35 stupňů ).
Prosinec 1812 - Rusové chtěli Napoleona úplně odříznout , obklíčili ho ze třech stran naproti řece Berezině ( tzv. řeka smrti ) Napoleonovi se podařilo se dostat přes řeku , zpět do Francie se vrací s 30000 vojáky. Řada spojenců se od Napoleona odtrhli , nebo dokonce přešli na druhou stranu - povstání proti Napoleonovi ve Španělsku , Prusku , Rakousku. 1813 - vybudována nová armáda , Rakousko vyhlásilo Francii válku , ze severu přišli na pomoc švédové k Rakousku se přidali Prusko , Rusko , Češi , Němci. Napoleon po návratu z Ruska podniknul tažení do Čech , obsadil sev. Čechy ( Liberec),ale protifrancouzskou koalicí vyhnán , Napoleon naposledy vyhrál nějakou bitvu - u Drážďan , ústup koalice , ale v bitvě u Chlumu u Ústí n/L již Napoleona porazili. Ke koalici se připojuje Anglie a Bavorsko.
16 - 19. 10. 1813 - bitva u Lipska - bitva národů - největší bitva 19. stol. vůbec - zdrcující porážka Napoleona , ustupuje do Francie , rozpad Rýnského spolku , od Francie také odstupuje Itálie , válka přenesena na území Francie , Napoleon se snaží zmírnit postup spojenců. V březnu 1814 došlo k obklíčení Paříže , Napoleon donucen kapitulovat 30. 3. , v květnu odvezen na ostrov Elbu. - pařížský mír 30. 5. 1814 - Francie vrácena do hranic z roku 1792 , musela vyklidit 53 pevností v Evropě např. Hamburk , došlo k restauraci Bourbonů - Ludvík osmnáctý - konstituční monarchie. Přichází z emigrace , s ním spoustu církevních hodnostářů a šlechticů , o ně se opírá , chtěl nastolit absolutismus - to se nelíbilo lidem , " za Napoleona to bylo lepší ". 1815 - Vídeňský kongres , neshody o některá území , toho a situace ve Francii využil Napoleon , utekl z Elby , vylodil se u Antibes s 1000 veterány , tažení na sever , Ludvík proti němu posílá armádu , ta však bez boje přechází na jeho stranu - vstup do Paříže , útěk Bourbonů , Napoleon znovu na trůně - 100 denní císařství zastává liberálnější politiku než předtím , výzva k evropským státům na Vídeňském kongresu s programem míru , ovšem ostatní státy měli obavu , že se Napoleon opět vzchopí a proto mu vyhlásili válku.
Napoleon porazil Prusy u Ligny , ale utrpěl definitivní porážku v bitvě u Waterloo - Wellington a Blücher ( prus ) , Napoleon odvezen na ostrov Sv. Helenu - 1821 zde umírá , druhý přísnější francouzský mír 20. 11. 1815 - reparace 700 mil franků , ztráta Savojska a Sárska.
Návrat Bourbonů - Ludvík osmnáctý ( 1815 - 1824 ) , Karel desátý ( 1824 - 1830 ) - snaha zavést absolutismus , rozpuštěna sněmovna , omezení politických práv , cenzura tisku , požadavek restituce majetku před rokem 1789 - podnět k povstání tzv. červencové povstání roku 1830 - 26. 7. žurnalisté , dělníci , měšťané , 28. 7. - republikánské agitace v Paříži -3 denní pouliční boje , dobyt královský palác a vojenská zbrojnice , abdikace Karla desátého , útěk do Anglie. -ustanovena konstituční monarchie - Ludvík Filip Orleánský ( 1830 - 1848 ) , vytvořena ústavní vláda , opírá se o velkoburžoazii , doba průmyslového rozvoje , moc v rukou průmyslových a finančních podnikatelů , nové povstání republikánů v letech 1832 a 1848 - neúspěšné , bez podpory , krvavě potlačeno

mocniny s přirozeným mocnitelem

24. ledna 2008 v 17:44 | Růža |  matika

MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM

1) Součiny zapište pomocí mocnin.
Vzor: 2.2.2.2 = 24

a) 5.5 = c) 3. 3. 3. 3. 3. 3 =
b) 8. 8. 8. 8 = d) 9. 9. 9. 9 =

N-TÁ MOCNINA

Každý součin stejných činitelů můžeme zapsat jako mocninu.

6. 6. 6. 6 = 64 šest na čtvrtou
3. 3. 3. 3. 3. = 35 tři na pátou
a. a. a. a. a. a. a. = a7 a na sedmou

čtvrtá mocnina čísla 8… 84 = 8. 8. 8. 8 čtyři činitelé
n-tá mocnina čísla a … an = a. a. a. a…. a n činitelů


mocnitel

84 an
základ
mocniny

První mocnina čísla je číslo samo!

51 = 5 91 = 9 a1 = a

2) Zapište jako součiny a vypočítejte.
a) 35 = d) 54=
b) 28 = e) 75 =
c) 108 = f) 45 =


3) Určete 101, 103, 105 a 107. Jak souvisí mocnitel s počtem nul ve výsledku?

Baroko

24. ledna 2008 v 17:36 | Růža |  hudebka
Baroko či barok (zřejmě z port. pérola barroca perla nepravidelného tvaru) je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky 1600 a 1750. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a jejích koloniích. Slovem baroko se pak označuje i toto období.

Původ názvu

Nejpravděpodobnější výklad slova baroko je, že pochází z portugalštiny, výraz perles baroques se pro perly nepravidelného tvaru používal již počátkem 16. století. Ve středověké logice se tak označovalo vše nabubřelé, nesprávné a směšné. V sedmnáctém století je zaznamenáno užití termínu "barokní" ve významu "tordovaný" (kroucený). Podobně jako označení mnoha jiných slohů bylo však i baroko pojmenováno až zpětně a i v tomto případě mělo toto dodatečně používané označení pejorativní přídech. V druhé polovině osmnáctého a v devatenáctém století bylo pro baroko často používáno také hanlivého označení: "sloh copový", případně "sloh parukový".

Charakteristiku baroka jako pozdního, krouceného a pravidla překračujícího slohu použil ve dvacátých letech dvacátého století historik umění Vojtěch Birnbaum při formulaci tzv. "barokní teorie".

Vznik baroka

Základní rysy barokního umění už jsou geneticky uloženy v renesančním umění, protože baroko je rozšířením a domyšlením renesančních uměleckých tendencí. V jistém smyslu však baroko zároveň znamená popření renesance, protože v sobě obsahuje komponentu vycházející v podstatě ze středověkého křesťanského myšlení. Tato komponenta se výrazně projevila především po Tridentském koncilu. Vedlo k ní to, že se renesance, jak v umění tak ve filosofii velice rychle po dosažení jakéhosi pomyslného vrcholu kolem roku 1520 začala určitým způsobem vyčerpávat, což vedlo ke vzniku tzv. Manýrismu Ten si liboval v grotesknosti, hravosti, optických klamech atp. Vznik baroka je překonáním tohoto stavu, protože byl (mj právě Tridentským koncilem) formulován jasný a srozumitelný myšlenkový program, jímž je v podstatě obroda křesťanství. Proto se také v této souvislosti často o tzv. protireformaci hovoří jako o "katolické reformaci", což je termín nepochybně přesnější. Jasné vytýčení a formulování cílů se vzápětí projevilo i ve vytvoření pevného a relativně konzistentního uměleckého jazyka, který obecně nazýváme barokem. Nejvýraznějším představitelem uměleckého přechodu směrem od renesančního umění k manýrismu a baroku je Michelangelo Buonarroti.

Nástroje: všechny typy fléten
Cembalo...klavír
smyčce hotovy
loutna
Polyfonie- více hlas, všechny hlasy jsou si rovny

Věty vedlejší

23. ledna 2008 v 15:30 | R.S. |  čeština
Druhy vět vedlejších

VV Přísudková
Hospod byla, jako by ji vymetl.
On není takový, aby nás zradil
Už není takový, jaký býval.

VV Podmětná
Lhář krade.----------------------- Kdo lže ten krade.
Prokázala se nevina. ----------------------Prokázalo se že je nevinná.
Dohadování nemá smysl.------------------- Nemá smysl, abychom se o tom dohadovali.

VV předmětná
Zapomněl jsi na narozeniny. -------------Zapomněl jsi, že mám narozeniny.
Mluvil o samotě.----------------------- Dlouze mluvil o tom, že je sám

VV Příslovečná

Místní:
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.
Šel, kam chtěl

Časové:
Až přijdu, promluvíme si.
Dokud budeš mít kašel nesmíš jezdit na kole.

Způsobové:
Udělal to tak, jak bylo nejlepší
Utíkal, jako by ho někdo honil

Měrové:
Utíkal, co mohl

Zřetelové:
Pokud jde o, ………….
Příčina
Nemůžu mluvit, prorože jsem němý.
Za to, že neposloucháš jnesmíš do kina.

Účelová:
Utíká, aby stihl tramvaj.
Zavolal mi, aby mě potěšil.

Podmínková:
Jestliže si nedáš pozor, budeš mrtvý.

Přípustková:
Ačkoli, přestože, i když, AčDusík

17. ledna 2008 v 18:12 | R.S. |  Chemie
Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry. Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty.

Vlastnosti

Dusík je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Není toxický ani jinak nebezpečný. Dusík je v atmosféře tvořen dvouatomovými molekulami, které jsou spojené velmi pevnou trojnou vazbou. Tato trojná vazba má za následek jeho nízkou reaktivitu. Dusík je inertní plyn, to znamená, že reaguje s jinými chemickými sloučeninami pouze za vysokých teplot a tlaků. Za laboratorní teploty reaguje pouze s lithiem a plutoniem. Za vysokých teplot se však dusík slučuje s většinou prvků - např. s kyslíkem okolo teploty 2 500°C.

Naproti tomu atomární dusík je velmi reaktivní a nelze ho uchovávat. Jeho vysoká reaktivita spočívá v tom, že má ve valenční vrstvě 3 nepárové elektrony. Stability docílí tím, že buď přijme tři elektrony a vytvoří stabilní oktet ve valenční sféře N3- nebo odevzdá až 5 elektronů a získá tím kladnou valenci např. N1+, N3+ nebo N5+.

Dusík má po kyslíku a fluoru třetí největší hodnotu elektronegativity a proto u něj převládá schopnost vytvářet anion, který se nazývá nitridový N3-. Pouze ve sloučeninách s kyslíkem a fluorem je schopen tvořit ionty, kde se uplatňuje v kladné valenci. Například v dusičnanech má dusík oxidační číslo N5+.

Výskyt v přírodě
Podrobnější informace naleznete v článku Koloběh dusíku.

V elementární podobě se s dusíkem setkáváme prakticky neustále, tvoří totiž 78 % (objemových) zemské atmosféry. Ve stopách se v atmosféře vyskytuje také amoniak, který se uvolňuje tlením organických sloučenin, při elektrické výboji (například blesku). Při blesku může také dojít v atmosféře k reakci dusíku s kyslíkem za vzniku oxidu dusnatého, který ihned reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu dusičitého a ten reaguje s vzdušnou vlhkostí a kyslíkem za vzniku kyseliny dusičné, která se vyskytuje v kyselých deštích.

Vzhledem k rozpustnosti prakticky všech svých anorganických solí se téměř nevyskytuje v běžných horninách. Všechny tyto látky byly v průběhu času dávno spláchnuty do oceánů a tam se opět zapojily do různých biologických cyklů. Výjimkou je např. chilský ledek neboli dusičnan sodný NaNO3, který pravděpodobně vznikl rozkladem rostlinných a živočišných látek zejména na chilském pobřeží. Významným zdrojem organického dusíku jsou především objemné vrstvy ptačího trusu, nazývané guano a využívané především jako hnojivo.

Dusík je významný biogenní prvek, který se vyskytuje ve významných organických sloučeninách a ve všech živých organismech. Rostliny ho přijímají kvůli svému růstu a nevylučují ho. Živočichové ho využívají k tvorbě bílkovin a vylučují ho v podobě močoviny nebo amoniaku.

Kyslík

17. ledna 2008 v 18:11 | R.S. |  Chemie
Kyslík chemická značka O, (lat. Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry. Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organizmů na této planetě.

Základní fyzikálně - chemické vlastnosti

Kyslík je velmi reaktivní permanentní plyn, nezbytný pro existenci života na naší planetě. Slučování kyslíku s ostatními prvky se nazývá hoření. Jde prakticky vždy o exotermní reakci, která vede k uvolnění značného množství tepelné a světelné energie. Produkty hoření se nazývají oxidy, dříve kysličníky.

Výskyt v přírodě


Na Zemi je kyslík velmi rozšířeným prvkem.
V atmosféře tvoří plynný kyslík 21 objemových %.
Voda oceánů, které pokrývají 2/3 zemského povrchu je hmotnostně složena z 90 % kyslíku.
V zemské kůře je kyslík majoritním prvkem, je přítomen téměř ve všech horninách. Jeho obsah je odhadován na 46 - 50 hmotnostních %. V hlubších vrstvách zemského tělesa zastoupení kyslíku klesá a předpokládá se, že v zemském jádře je přítomen pouze ve stopách.

Ve vesmíru je zastoupení kyslíku podstatně nižší. Na 1 000 atomů vodíku zde připadá pouze jeden atom kyslíku.

Využití atmosférického kyslíku

Jedná se o neviditelnou složku prakticky každého fosilního paliva obsaženou v ovzduší (technologická oxidace fosilních paliv)
výroba elektrické energie - spalování fosilních paliv v tepelných elekrárnách (často v kombinaci s výrobou technologického tepla)
výroba technologického tepla - spalování fosilních paliv v teplárnách (často v kombinaci s výrobou elektrické energie)
pohon motorů a turbín - ve všech druzích spalovacích motorů a turbín
vytápění domácností v domovních kotelnách, kamnech či v krbech
příprava pokrmů (kupř. plynové sporáky)
nouzové osvětlování (kupř. svíčky, petrolejové lampy)

elektrický proud

17. ledna 2008 v 18:08 | R.S. |  fyzika
Elektrický proud je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství náboje prošlého za jednotku času.
Symbol veličiny: I, i
Základní jednotka SI: ampér, značka jednotky: A
Další používané jednotky: miliampér, značka: mA
Měřidla: ampérmetr


Malinko portrétu naší třídy

14. ledna 2008 v 19:40 | MisulaW |  fotky
Fabolous-
JÁ MAFIA Denyyy- Já
Klárýý- no proste takovej jeste unavenej vyraz po vanocnich prazdninach
Kiki-
Slavík-
lenasik
Petula-
Misula- tak to jsem já 9.1.2007 super den Anett- Když něco chci vyzkoušet new neptám se a jdu do toho po šipce!!!
Zelí-jájájájájájájájá jenom já Více jich zatím nemám... ale pokusím se sehnat...

Obecně Čr

14. ledna 2008 v 16:30 | MisulaW |  zemák
Česká republika leží ve středu Evropy. Sousedí se Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Německem. Hranice jsou lemovány pohořími, nejvyšší jsou Krkonoše (Sněžka 1602m.n.m.). Podél řek se táhnou nížiny. Nejvodnatější řeka je Labe, nejdelší je Vltava. V klimatu se uplatňuje ve většině území nejčastěji zmírňující oceánský typ podnebí se západním prouděním. Česká republika má asi 10,3 mil. obyvatel, největší národnostní menšinou jsou Slováci, Poláci a Němci. Zatímco z ČR ročně vycestuje 46 mil. lidí, navštíví ji 101 mil. turistů (1994).

Tkáň

14. ledna 2008 v 16:26 | MisulaW |  příroďák
Tkáň je soubor morfologicky podobnýchbuněk, které plní určitou funkci. Buňky tvořící tkáň mohou být stejného typu, existují však tkáně, které jsou tvořeny buňkami tvarově i funkčně rozdílnými. V tom případě je jeden typ buněk typem základním a je nositelem specializované funkce tkáně. Ostatní buňky tuto funkci podporují.
Tkáně jsou základními stavebními složkamiživočišnéhotěla. Jejich studiem se zabýváhistologie, studiem tkáně, která je patologicky změněná, pakhistopatologie.

Vodík

14. ledna 2008 v 16:11 | MisulaW |  Chemie
Vodík, chemická značka H (lat. Hydrogenium) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru. Má široké praktické využití jako zdroj energie, redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii a také jako náplň meteorologických a pouťových balonů a do 30. let vzducholodí.