Červen 2008

Sportovní den

22. června 2008 v 14:18 | jfz |  fotky

Naše třídní se zapojuje do nebezpečných akcí

15. června 2008 v 19:50 | MisulaW |  noviny
Naše třídní Jana Zajícová se zučastnila nebezpečné akce, uveřejnila svůj názor a to je velmi dobré.. Děkujeme za Vaší učast na pochodu.... Každý má PRÁVO uveřejnit svůj názor.. Máte velkou odvahu. Gratulujeme - na www.tn.cz se můžete podívat

Návrh na tričko hlasujte

13. června 2008 v 14:28 | MisulaW - Slavík |  noviny
Hlasujte pro to co chcete mít na třídním tričku, které budete nosit.....
A na tapetě pc Mikyho by byla naše třídní fotka....

Chemické reakce

10. června 2008 v 17:41 | R.S. |  Chemie
Chemické reakce a její typy
Chemická reakce je proces vedoucí ke změně chemické struktury chemických látek. Látky, které do reakce vstupují nazýváme reaktanty, látky z reakce vystupující jsou produkty. Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty v molekule, zjednodušeně řečeno dochází k zániku a vzniku chemických vazeb. Chemické reakce popisujeme pomocí chemických rovnic.
Typy reakcíJe mnoho kritérií, podle kterých můžeme chemické reakce dělit. Jako příklady některých běžných typů reakcí lze uvést:

Izomerace - při této reakci dochází pouze ke změně struktury látky, nemění se ani počet ani druh atomů tvořících molekulu.

Syntéza - ze dvou nebo více prvků nebo sloučenina vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky.

N2 + 3 H2 → 2 NH3

Dekompozice - molekula se rozpadne na několik jednodušších látek

2 H2O → 2 H2 + O2

Substituce - část molekuly je nahrazena jným atomem nebo skupinou

2 Na + 2HCl → 2 NaCl + H2

Podvojná záměna - dvě látky si při reakci vymění atomy nebo funkční skupiny.

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

Hoření - prudká oxidace (nejčastěji) kyslíkem. Jedná se o velmi exotermní reakci.

C10H8 + 12 O2 → 10 CO2 + 4 H2O

CH2S + 6 F2 → CF4 + 2 HF + SF6

Moravskoslezský kraj

10. června 2008 v 17:39 | R.S. |  zemák
Moravskoslezský kraj
(do května 2001 Ostravský kraj) je jedním ze 14 vyšších územních samosprávných celků v Česku. Leží na severní Moravě a v části Českého Slezska. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským (Województwo opolskie) a Slezským (Województwo śląskie), na jihovýchodě s Žilinským krajem (Žilinský samosprávny kraj) na Slovensku.

Zlínský kraj

10. června 2008 v 17:38 | R.S. |  zemák
Zlínský kraj je jedním ze 14 vyšších územních samosprávných celků v Česku, a jediný výlučně moravský kraj, přičemž tvoří východní část této historické země. Na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě s Olomouckým krajem, na severu s Moravskoslezským krajem a na východě s Žilinským a Trenčínským krajem) na Slovensku.

Olomoucký kraj

10. června 2008 v 17:37 | R.S. |  zemák
Olomoucký kraj leží ve střední a severozápadní části Moravy (většina území), a také na severozápadě Českého Slezska (téměř celý okres Jeseník). Na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. Na severu hraničí s polskými vojvodstvími Dolnoslezským (Województwo dolnośląskie) a Opolským (Województwo opolskie).

Jihomoravský kraj

10. června 2008 v 17:35 | R.S. |  zemák
Jihomoravský kraj (do 30. května 2001 Brněnský kraj) zaujímá jižní a část střední Moravy; výjimkou je osada Jobova Lhota (dnes součást obce Kněževes), která tvoří historickou součást Čech, respektive i území Valticka a tzv. Dyjský trojúhelník (do roku 1920 součásti Dolních Rakous). Na západě má kratičký úsek společné hranice s Jihočeským krajem, na severozápadě sousedí s krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se Zlínským krajem. Na jihovýchodě hraničí se slovenskými kraji Trenčínským a Trnavským; na jihu hraničí s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousy (Niederösterreich).

vysočina

10. června 2008 v 17:34 | R.S. |  zemák
Kraj Vysočina (původním názvem Jihlavský kraj) leží na pomezí Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni. Je jedním ze tří vnitrozemských krajů v Česku. Vysočina a hlavní město Praha jsou jediné dva samosprávné kraje v Česku, které nemají v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo "kraj".

Podle některých pramenů leží geografický střed Evropy na území kraje Vysočina poblíž vrchu Melechov na západě okresu Havlíčkův Brod v blízkosti Stvořidel na řece Sázavě.

Pardubický kraj

10. června 2008 v 17:33 | R.S. |  zemák
Pardubický kraj leží převážně na východě Čech a katastrálními územími Velká Morava, Červená Voda, Šanov, Moravský Karlov, Bílá Voda, Mlýnice, Mlýnický Dvůr, Cotkytle, Strážná, Tatenice, Krasíkov, Lubník, a okolím Svitav a Moravské Třebové zasahuje i na historické území Moravy. Na východě sousedí s Olomouckým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s krajem Vysočina, na západě se Středočeským krajem, na severozápadě s Královéhradeckým krajem a na severu s polským Dolnoslezským vojvodstvím (Województwo dolnośląskie).

Královehradecký kraj

10. června 2008 v 17:31 | R.S. |  zemák
Královéhradecký kraj je vyšší územní samosprávný celek České republiky a leží na severovýchodě Čech. Na jihu sousedí s Pardubickým krajem, na jihozápadě se Středočeským krajem a na západě s Libereckým krajem. Na severu sousedí s polským Dolnoslezským vojvodstvím (Województwo dolnośląskie).

Rozsáhlé roviny křídové tabule Polabí silně kontrastují s nejvyšším pohořím Čech, Krkonošemi a jejich "menším bratrem" Orlickými horami. Oblast je protkaná říčkami a řekami povodí Labe, které jsou na jaře vydatně syceny vodou z horských pokrývek, které reprezentují každoročně kolem miliardy litrů. Přesně na takových místech se setkáváme s ideálními podmínkami pro využívání půdy k zemědělským účelům.

Lugická geologická oblast se táhne od Šluknovského výběžku na jihovýchod až na pomezí Čech a Moravy. Značnou částí zasahuje i do Polska. Jedná se v podstatě o vyzdviženou hrásťovou kru z prvohorních a druhohorních sedimentů. Byla ovlivněna saxonskou tektogenezí ve třetihorách, která vnesla do tváře Českého masívu řadu hlubinných zlomů, například středosaské nasunutí hraničící s východní větví středočeské oblasti. Větší část tvoří turonské pískovce (mladší druhohory). Ty přecházejí v předhůří Sudet, tedy Krkonoš a Orlických hor, v přeměněné horniny jílovitého původu, břidlice a fylity. Na samotných pohořích, se pak setkáváme s přeměněnými hlubinnými vyvřelinami, pararulami a svory.

Liberecký kraj

10. června 2008 v 17:29 | R.S. |  zemák
Liberecký kraj leží na samém severu Čech. Po Praze je druhým nejmenším krajem Česka. Liberecký kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000. Sídlem a zároveň největším městem kraje je Liberec. Jeho rozloha (3 163 km2) zabírá cca 4% území České republiky. Počet trvale žijících obyvatel dosahuje čísla 428 291.

Kraj sousedí s Královéhradeckým krajem na východě, Středočeským krajem na jihu, Ústeckým krajem na západě, německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě a Dolnoslezským vojvodstvím (Województwo dolnośląskie) v Polsku na severovýchodě.

Ústecký kraj

10. června 2008 v 17:28 | R.S. |  zemák
Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Na východě sousedí s Libereckým krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu má kratičký úsek společné hranice s Plzeňským krajem, na jihozápadě hraničí s Karlovarským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě.
Děčín
Statutární město Děčín (německy Tetschen-Bodenbach) leží v severních Čechách na soutoku řek Labe a Ploučnice. Od 1. července 2006 je statutárním městem. Zaujímá rozlohu 118,04 km², řadí se mezi 10 rozlohou největších měst v ČR. Počet obyvatel se pohybuje okolo 53 tisíc. Je významným železničním a říčním dopravním uzlem.
Dnešní Děčín sestává ze dvou původně samostatných měst Děčín (na pravém břehu Labe, dříve též německy Tetschen) a Podmokly (na levém břehu, německy Bodenbach) (spolu se Starým městem), která byla sloučena roku 1942 do jednoho města pod názvem Děčín.
Město Děčín dále používá původní znak královského města - tím jest v červeném poli Český dvouocasý lev s korunkou, držící Parmu

Karlovarský kraj

10. června 2008 v 17:24 | R.S. |  zemák
Karlovarský kraj leží na západě Čech. Kraj sousedí na severovýchodě s Ústeckým krajem, na jihovýchodě s Plzeňským krajem, na jihozápadě s německou spolkovou zemí Bavorsko (Bayern) a na severozápadě s německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen).

Karlovarský kraj jako vyšší územní samosprávný celek byl vytvořen v roce 2000 na území severní částí Západočeského kraje. Sídlem kraje jsou Karlovy Vary.

Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi malé kraje Česka. Jeho rozloha (3 314 km2) zabírá 4,25 % území Česka. Karlovarský kraj je třetím nejmenším krajem po Praze a Libereckém kraji.

Plzeňský kraj

10. června 2008 v 17:22 | R.S. |  zemák
Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech. Na severozápadě sousedí s Karlovarským krajem, na severu má kratičký úsek společné hranice s Ústeckým krajem, na severovýchodě hraničí se Středočeským krajem, na jihovýchodě s Jihočeským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Bavorsko (Bayern) na jihozápadě.
Okresy
Na území kraje se nachází sedm okresů se šesti okresními městy, dva okresy sídlí v krajském městě Plzni.

Plzeň-město

Plzeň-sever

Plzeň-jih

Rokycany

Klatovy

Domažlice

Tachov
Správní obvody obcí s rozšířenou působnostíOkresní úřady v Česku však 31. prosince 2002 ukončily svoji činnost. Území samosprávných krajů se od 1. ledna 2003 člení pro účely přenesené státní správy na správní obvody obcí s rozšířenou působností a ty se dále člení na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Kromě Plzně, která je statutárním městem od roku 1990, vykonává rozšířenou působnost státní správu v Plzeňském kraji dalších 14 obcí.
Okresy jsou nadále jednotkami územního členění státu a obvody okresních soudů a některých dalších státních institucí.

Jihočeský kraj

10. června 2008 v 17:20 | R.S. |  zemák
Jihočeský kraj (do 30. května 2001 Budějovický kraj) leží převážně na jihu Čech, ale okolím Dačic zasahuje i na Moravu; České Velenice s okolím (tzv. Vitorazsko) zase až do roku 1920 tvořily součást Dolních Rakous. Na západě sousedí s Plzeňským krajem, na severu se Středočeským krajem, na severovýchodě s krajem Vysočina, na východě má kratičký úsek společné hranice s Jihomoravským krajem. Na jihovýchodě sousedí s rakouskou spolkovou zemí Horní Rakousy (Oberösterreich), na jihozápadě s německou spolkovou zemí Bavorsko (Bayern).

Středočeský kraj

10. června 2008 v 17:18 | R.S.
Středočeský kraj je územně správní jednotkou České republiky, která vznikla 1. července 1960 na základě zákona č. 36/1960 Sb., "o územním členění státu" ze dne 11. dubna 1960. Od 1. ledna 2000 vznikl a souběžně existuje na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. také samosprávný celek se stejným názvem i územím. Středočeský kraj a Praha jsou jediné dva samosprávné kraje, jejichž území je shodné jako u dříve vzniklých územně-správních krajů. Do značné míry se Středočeský kraj kryje s územím někdejšího Pražského kraje existujícího v letech 1949 - 1960.

Na rozdíl od ostatních krajů nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale je jím hlavní město Praha, které má status samostatného kraje.

Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 014 km2) tvoří téměř 14 % území Česka a je cca 1,9 krát větší než je průměrná rozloha kraje v zemi.

Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a dále sousedí na severu s územím samosprávného Libereckého kraje, na severovýchodě s Královéhradeckého kraje, na východě s Pardubického krajem, na jihovýchodě s krajem Vysočina, na jihu s Jihočeského kraje, na jihozápadě s Plzeňského kraje a na severozápadě s Ústeckého kraje. Zároveň sousedí s územními kraji Jihočeským, Západočeským, Severočeským a Východočeským.

Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. Krajinný reliéf přechází z rovinatého severu v blízkosti toku Labe ve vrchovinnou jižní a jihozápadní část kraje. Nejvyšším bodem území je Brdský vrchol Tok v okrese Příbram, nejnižším je hladina Labe v okrese Mělník.

Praha

10. června 2008 v 17:17 | R.S. |  zemák
Naše hlavní město PRAHA
Praha je hlavní a současně největší město České republiky, historická metropole Čech. Leží ve středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde též arcibiskup pražské arcidiecéze, který je formální hlavou katolické církve v České republice, jakož i vedení řady dalších církví a náboženských společností.

Do dnešní podoby se vyvíjela jedenáct století. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má 1 212 097 obyvatel (údaj ČSÚ k 31. prosinci 2007).

Praha je všeobecně uznávána jako jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně statisíce turistů ze zemí celého světa.


SAMOSTATNÁ PRÁCE

3. června 2008 v 9:02 | JFZ
A.E.Poe - Pád do Maelströmu
- ve které zemi se příběh odehrává ?
- jaký prostředek/tropus autor používá, když píše o příboji ?
- najdi a zkopíruj popis víru
- čím vypravěče zarmoutil jeho bratr ?
ODPOVĚDI POSLAT NA
jfzajicova@centrum.cz